Fàilte | Welcome

Fàilte | Welcome

Rùn na Sgoile – School Mission Statement

Tha sinn a’ cur romhainn a bhith gnothaicheil mu choinneimh na h-inbhe shònraichte a th’ aig Bun-sgoil Shlèite (mar sgoil Ghàidhlig le roinn Bheurla) gus an ùine a chuireas iad seachad san sgoil a bheartachadh dhan h-uile sgoilear is dhan luchd-obrach. Bidh sinn a’ misneachadh chloinne gu bhith innleachdach, adhartach agus co-fhaireachail; mealaidh sinn tàlant gach duine fa leth agus bheir sinn dhaibh a bhith mothachail is measail air a chèile, gus am bi an sgoil na deagh bhunait dhaibh is gun tig iad gu inbheachd mar dhaoine dèantanach, neo-eisimeileach is stuama sa choimhearsnachd.

We recognise and aim to take full advantage of the unique status of Bun-sgoil Shlèite (as a Gaelic school with an English department) to further enhance the educational and social experience of every pupil and every member of staff in our school. We will instil and develop an ethos of enterprise, achievement and mutual respect, nurturing and celebrating each child’s skills, talents, sense of community and team spirit, to help them grow into hard working, individual and responsible citizens.

Amasan na Sgoile – School Aims

Nar sgoil bidh sinn ag àrdachadh air;

 • A’ brosnachadh soirbheachas agus dealas airson ionnsachadh ann an àrainneachd a bhios sona, brosnachail, sàbhailte is dìonach fhad ’s a bhios sinn ag obair còmhla ri cloinn, pàrantan agus a’ choimhearsnachd, gus am bi ar sgoilearan:-
 • Ceasnachail nan inntinn air am misneachadh gu bhith ag ionnsachadh fad am beatha
 • Sùbailte nan dòighean a rèir feumalachdan an t-saoghail a bhios aca
  fèin-spèiseil – measail orra fhèin, air daoine eile agus air an àrainneachd
 • Comasach air obair a thoirt a-mach gu neo-eisimeileach agus tro cho-obrachadh
 • A’ coileanadh an comasan uile anns gach roinn den churaicealaim
 • Tuigseach agus measail air an creideamh is an cultar fhèin is aig daoine eile, agus mothachail air an àite a th’ acasan ann a bhith a’ toirt buaidh air barail choitcheann

In Bun-sgoil Shlèite we aim to;

 • Promote high achievement and enthusiasm for learning in a happy, stimulating, safe and secure environment, working with children, parents and the wider community so that our children;
 • Develop enquiring minds and a spirit of curiosity building a lifelong love of learning.
  Be flexible and adaptable for the modern world, making the most of technology and our partners to build skills for life and work, to build confident, resilient young people.
 • Encourage our children to work independently and collaboratively in a variety of situations, building skills of self-evaluation and reflection, embracing challenge and taking responsibility for their own learning and development.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s