Failte do bhliadhna sgoile ùr | Welcome to our new school year

turas sgoil 1

(Scroll down for English Text)

Fàilte air ais.  Tha mi’n dòchas gun robh deagh shàmhradh agaibh uile, nach sinne a bha fortunach leis an aimsir aig toiseach an t-samhraidh. Bha e math a ‘ chlann fhaicinn air ais Dimairt agus iad a’ coimhead air adhart ri bliadhna thrang eile.

Tha trì clasaichean againn ‘s a’ Ghàidhlig agus dà ‘s a Bheurla am bliadhna. A bharrachd air na luchd- obrach a bh’ againn an uiridh tha sinn toilichte fàilte a chur air;

Bh.Ph Lorna Nic an t-Sagairt                P.5-7g

Bh. Ph. Moira Lane                                  P.1-4e

Bh. Ph  Rebecca Miller                           P1.4e agus P.5-7e pàirt ùine.

Tha sinn an dòchas gun cordaidh Bun-sgoil Shlèite riutha.

Bu mhath leinn cuideachd, fàilte a chur air clas 1. Tha iad air an seitleagadh a-staigh gu luath is uile gu doigheil ‘s an sgoil.

Am bliadhna, tha sinn an dùil a bhith gu math trang a-rithist agus bhiodh fàilte chrìdheil ro phàrant sam bith a  bhiodh dèònach thighinn a-steach gus taic a thoirt dhuinn. ‘ S docha gu bheil sgìlean sònraichte agaibh neo bu mhath leibh a bhith gar cuideachadh air sgrìob na sgoile?  Ma tha uidh agaibh ann a bhith gar cuideachadh gheibh sibh foirm ‘Volunteer Disclosure’ bhon oifis.

Chaidh an làrach lìnn againn ùrachadh agus the sinn gu math taingeil do Gwen Culbertson airson a h-obair chruaidh. Tha sinn an dòchas gum biodh e feumail dhuibh ach ma tha càil a dhìth , nach leigibh fios dhuinn.

Welcome back. I hope everyone had a lovely summer, we were certainly fortunate with the weather at the start. It was lovely to see the children back on Tuesday, they were all happy to be back and looking forward to another busy school year.

This year we have 3 Gaelic classes and 2 English classes now. Over and above the staff we had last year, we’d like also to welcome;

Mrs Lorna Taggart                   P.5-7g

Mrs Moira Lane                        P.1-4e

Mrs Rebecca Miller                  P.1-4e and P.5-7e

We hope that they enjoy life in Sleat School. 

We would also like to welcome primary one. They have all settled quickly and seem quite happy in their classes and the playground.

This year, we anticipate another busy year and we would welcome support from any parents interested in helping. Maybe you have a special skill to share, maybe you’d like to help on a school trip? If you are interested you can collect a volunteer disclosure form from the office.  

Our website, as you can see, has been updated and we’d like to thank Mrs Culbertson very much for her hard work. If there is anything missing that you’d like to see, please let us know.

Leis gach deagh dhùrachd/ Kind regards,

Mrs Hazel Morrison,

Ceannard/Head Teacher

Bun-sgoil Shlèite/ Sleat School.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s