Clàradh | Enrolment & Aodach Sgoile | Uniform

Airson fiosrachadh a thaobh clàradh ur pàiste san sgoil againn, rachaibh chun làrach-lìn gu h-ìosail:

For information on how to enrol your child at our school, please visit the website below:

https://www.highland.gov.uk/info/878/schools/887/enrol_your_child_for_school


Aodach Sgoile | School Uniform

Gheibhear aodach sgoile le ar baidse bho na companaidhean a leanas |School uniform with our logo can be purchased from the following companies: