Conaltradh | Communication

Mar a tha sinne a’ conaltradh leibhse anns na meadhannan | How we use ICT to communicate

classdojo

Tha gach clas anns an sgoil agus an sgoil-àraich Gàidhlig is Beurla (bhon Lunastal 2018) le duilleag Classdojo.  An seo gheibh sibh fios bho na tidsearan agus dealbhan air na than a sgoilearan uile a’ dèanamh agus ag ionnsachadh.   Tha cuideachd duilleag na sgoile air Classdojo le dealbhan agus fiosrachadh, tha sinn iarraidh air pàrantan seo a’ chleachdadh gu tric. ‘S urrainn dhuibh teachdaireachd a chur do neach-teagaisg do phàist’ a’ cleachdadh seo. Tha na duilleagan seo glaiste is prìobhaideach, ‘s e dìreach pàrantan na sgoile a chì iad.

Each class throughout the primary and the pre-school (from August 2018) has a Classdojo page. This is where class teachers will communicate with you about learning and what the pupils have been up to in class. There is a school Classdojo page as well.  We encourage parents to use this frequently to know what is happening.  You may also communicate directly to your child’s teacher using Classdojo.  Classdojo is secure and only school parents can access it.

bun-sgoil logo

Air an làrach-lìn gheibh sibh am fiosrachadh a’ leanas | On our school website the following information is available:
* Miosachan | Calendar,  regularly updated with all school events

Other information available on the website will be more static information only.

This information is open to all.

fb icon

Feumaidh tu a bhith nad phàrant/neach-cùram seo fhaicinn cuideachd, thèid brath naidheachd sam bith suas air a seo, mar eisimpleir – ma tha aig an sgoil a’ dhùnadh no tha ruideigin air a chur dheth.

There will shortly be a closed Facebook page from the school, separate from the Parent Council page, which will only be accessible by parents/carers. Here short pieces of news or alerts will be shared; for example if we close or if an event is put off.

CUAIRT-LITIR | NEWSLETTER:
Bhon Lunastal, cha teid cuairt-litir dhachaigh bhon sgoil, theid fiosrachadh sam bith fa sgaoil a’ cleachdadh na doighean gu h-ard.

From August 2018, the newsletter will no longer be distributed weekly, in its stead information shall be shared using the means outlined above.

BLOGS:

Ma tha tiùrr dealbhan again bho tachartasan sgoile againn far a bheil barrachd na aon chlas a’ gabhail pàirt, thèid dealbhan a chur suas an seo.

If two or more classes take part in an activity, a photo blog shall appear here.

https://sleitedealbhan.wordpress.com/

 

Cuimhnich, ma dh’fheumas brath a chuir thugainn, no ma tha thu airson bruidhinn ri neach-teagaisg sam bith, cuiribh fios gar dh’ionnsaigh:
Remember, you can contact us at any time or you can contact your child’s teacher:

bunsgoil.shleite@highland.gov.uk

01471844326