Conaltradh | Communication

Mar a tha sinne a’ conaltradh leibhse: | How we communicate with parents:

classdojo

Tha gach clas anns an sgoil agus an sgoil-àraich Gàidhlig is Beurla (bhon Lunastal 2018) le duilleag Classdojo.  An seo gheibh sibh fios bho na tidsearan agus dealbhan air na tha na sgoilearan uile a’ dèanamh agus ag ionnsachadh.   Tha cuideachd duilleag na sgoile air Classdojo le dealbhan agus fiosrachadh, tha sinn iarraidh air pàrantan seo a’ chleachdadh gu tric. ‘S urrainn dhuibh teachdaireachd a chur do neach-teagaisg do phàist’ a’ cleachdadh seo. Tha na duilleagan seo glaiste is prìobhaideach, ‘s e dìreach pàrantan na sgoile a chì iad.

Each class throughout the primary and the pre-school (from August 2018) has a Classdojo page. This is where class teachers will communicate with you about learning and what the pupils have been up to in class. There is a school Classdojo page as well.  We encourage parents to use this frequently to know what is happening.  You may also communicate directly to your child’s teacher using Classdojo.  Classdojo is secure and only school parents can access it.

bun-sgoil logo

Other information available on the website will be more static information only.

This information is open to all.

fb icon

Tha duilleag air Facebook airson pàrantan/luchd-cùram na sgoile a-mhàin.  Thèid brathan pàrantan no fiosrachadh eile coimhearsnachd.  ‘S e duilleag glaiste a tha seo, thèid fiosrachadh èiginneach sam bith tro post-d/cuairt-litir/ClassDojo – chan fhaighear lorg air a leithid an seo.

There is a closed Facebook page for parents/carers of the school.  Parents can use this and local information may also be shared.  This is a closed page.  Any emergency information or communication from the school will come via email/newsletter/ClassDojo – it will not appear here.    

CUAIRT-LITIR | NEWSLETTER:

Thèid cuairt-litir seachdaineil a’ sgaoileadh gach seachdain le naidheachdan goirid na sgoile agus fiosrachadh mu dad anns an àm ri teachd.

A weekly newsletter is circulated to all parents via email.  This will include information about upcoming events and any news.  

 

Cuimhnich, ma dh’fheumas brath a chuir thugainn, no ma tha thu airson bruidhinn ri neach-teagaisg sam bith, cuiribh fios gar dh’ionnsaigh:
Remember, you can contact us at any time or you can contact your child’s teacher:

bunsgoil.shleite@highland.gov.uk

01471844326