Pàrantan | Parents

Fiosrachadh ri linn Covid 19 | Information regarding Covid 19

Thèid am fiosrachadh as ùra a’ sgaoileadh do phàrantan/luchd-cùraim air post-d a-mhàin.  Ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios don sgoil:

The most up to date information shall be shared with parents on email alone.  If you have any questions, please get in touch:

bunsgoil.shleite@highland.gov.uk

Cìnn latha Sgoile | School term dates

Highland_School_Calendar_2020_2021_Amended_June_2020 (6)

Dìnnearan Sgoile | School lunches

Aug 2020 Temporary Primary Early Years Packed Lunch Options – kids version

Click here for information on Free School Meals and Clothing Grants

Aodach Sgoile | Uniform

School Uniform Ordering

the giving machine

Nach cuidichibh sinn airgead a thogail ann an doigh sìmplidh?  Nach tèid sibh tro’n cheangal seo agus airson rud sam bith a tha sibh a’ ceannach air loidhne gheibh an sgoil airgead air ais gun cosgais sam bith dhuibhse.

Would you like a simple way to help raise funds for the school? If you go through this link and join the giving machine, every time you shop online we get money back and it doesn’t cost you a penny.

www.thegivingmachine.co.uk

inclement_weather  Bun-sgoil Shlèite/Sleat : 0800 564 2272       pin: 04 29 50

DROCH SHIDE | ADVERSE/SEVERE WEATHER INFORMATION:

Fònaibh an àireamh gu h-ìosal (na cleachdaibh aireamh fòn na sgoile mas e ur toil e) ma tha teagamh sam bith agaibh mu dheidhinn sgoil a bhith fosgailte neo busaichean a’ ruith. Cuiridh sinn puist-dealain a-mach/fios air facebook cuideachd ma tha an comas againn.

Please phone the number below (not the school phone number please) if you have any doubts about school being open or the buses running. We will also email/put on facebook any changes where it is possible to do so.

Tha an aireamh seo air ùrachadh aig 8m agus 12f gach latha ma tha atharrachaidhean sam bith ann / This number is updated at 8am and 12pm daily if there is anything to report. 

Bun-sgoil Shlèite/Sleat : 0800 564 2272       pin: 04 29 50