Pàrantan | Parents

inclement_weather  Bun-sgoil Shlèite/Sleat : 0800 564 2272       pin: 04 29 50

DROCH SHIDE | ADVERSE/SEVERE WEATHER INFORMATION:

Fònaibh an àireamh gu h-ìosal (na cleachdaibh aireamh fòn na sgoile mas e ur toil e) ma tha teagamh sam bith agaibh mu dheidhinn sgoil a bhith fosgailte neo busaichean a’ ruith. Cuiridh sinn puist-dealain a-mach/fios air facebook cuideachd ma tha an comas againn.

Please phone the number below (not the school phone number please) if you have any doubts about school being open or the buses running. We will also email/put on facebook any changes where it is possible to do so.

Tha an aireamh seo air ùrachadh aig 8m agus 12f gach latha ma tha atharrachaidhean sam bith ann / This number is updated at 8am and 12pm daily if there is anything to report. 

Bun-sgoil Shlèite/Sleat : 0800 564 2272       pin: 04 29 50

 

Cìnn latha Sgoile | School term dates

Highland_School_Calendar_2018_2019.

Am ri teachd | Future Dates

 

Dìnnearan Sgoile | School lunches
SS_18_Primary_School_Main_Menu

Cuimhnichibh gum bu choir seo air a bhith phaighte gach Diluain (C4 – C7)
Remember that dinner money should be paid on a Monday. (P4 – P7)
1 x meal  =  £2.30
2 x meals =  £4.60
3 x meals =  £6.90
4 x meals =  £9.20
5 x meals =  £11.50

Click here for information on Free School Meals and Clothing Grants

Aodach Sgoile | Uniform

https://www.tesco.com/direct/bun-sgoil-shleite/6026.school