Sgoil-àraich | Nursery

Nursery Leabhran na Sgoil Araich Nursery Brochure 2020 2021

Fàilte | Welcome
Ann am Bun-sgoil Shlèite agus anns an sgoil-àraich tha
sinn daonnan trang – chan eil sinn uair sam bith nar
tàmh. Is sinne a’ chiad sgoil Ghàidhlig ann an Alba le
roinn Bheurla. Anns an leabhran seo, gheibh sibh
fiosrachadh mu dheidhinn an sgoil-àraich – ach na
bithibh leisg fios a chur thugainn le ceist sam bith eile a
bhios agaibh!

Here at Bun-sgoil Shlèite and nursery we are very busy –
nothing and no-one stands still for long!
Bun-sgoil Shlèite is Scotland’s first Gaelic medium school
with an English department. In this handbook, you will
find information about the nursery, but be sure to
contact us if you have any further questions.

Katie Wight, Ceannard – Headteacher

Katie.wight@highland.gov.uk