Sgoil | School

Our School brochure: Leabhran na Sgoile 2022-23

Plana Leasachaidh na Sgoile | School Improvement Plan 2021-22 SIP Bunsgoil Shleite 2021-22  

Standards and Quality Report 2020-21 Standards and Quaility Report Bn-sgoil Shleite 20-21

IMG_7722

Fàilte gu Bun-sgoil Shlèite. ‘S e sgoil Ghàidhlig a th’ ann am Bun-sgoil Shlèite ach gheibh pàrantan foghlam tro mheadhan na Beurla mas e sin as fhearr leotha.
’S e ar rùn gun soirbhich leis gach pàiste is gun coilean iad an comasan le taic, misneachd agus stiùireadh ‘on luchd-obrach ann am Bun-sgoil Shlèite.

Welcome to Bun-sgoil Shlèite (Sleat School). Bun-sgoil Shlèite is a Gaelic school, however, parents can choose English medium education if that is their preference. It is our aim to ensure that all pupils achieve to the best of their ability with support, encouragement and guidance from the staff at Bun-sgoil Shlèite.

Mrs Katie Wight, Ceannard, Head Teacher

katie.wight@highland.gov.uk